ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль                                                                         ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль                                                                          Буцах

БАКАЛАВРЫН ЭЧНЭЭ ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөр,

Мэргэжил

Суралцах хугацаа

Сургалтын хэлбэр

1

АГРОНОМ

Агроном

2.5-3.5 жил

Онлайн,

танхимын сургалт

2

ЭКОЛОГИ

Экологи байгаль хамгаалал

2.5-3.5 жил

Онлайн,

танхимын сургалт

3

ЦАГ УУР

Цаг уурын инженер

2.5-3.5 жил

Онлайн,

танхимын сургалт

4

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Газар зохион байгуулалтын инженер

2.5-3.5 жил

Онлайн,

танхимын сургалт

5

ЭДИЙН ЗАСАГ

Бизнесийн

эдийн засаг

2.5-3.5 жил

Онлайн,

танхимын сургалт­­

МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөр

Мэргэжил

Суралцах хугацаа

Сургалтын хэлбэр

1

АГРОНОМ

Агроном

1.5-2.5 жил

Онлайн,

танхимын сургалт

2

ЦАГ УУР

Цаг уурын инженер

1.5-2.5 жил

Онлайн,

танхимын сургалт

3

УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ

Усны ай савын менежмент

1.5-2.5 жил

Онлайн,

танхимын сургалт

4

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН СУДЛАЛ

Экологи байгаль хамгаалал

1.5-2.5 жил

Онлайн,

танхимын сургалт

5

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА

Бизнесийн удирдлага

1.5-2.5 жил

Онлайн,

танхимын сургалт

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01